pl
pl
     
baner-top.jpg
baner-header-logo.png
 

Steinar Barstad

Dyrektor w norweskim Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, w którym był kierownikiem projektu Rządowego Planu Działań ds. Opieki nad Osobami Starszymi 1998-2003 oraz Planu Opieki 2015. Z wykształcenia pracownik opieki społecznej. Posiada tytuł cand. polit. i stopień magistra prac społecznych i planowania społecznego. Zanim rozpoczął pracę w ministerstwie zajmował stanowisko dyrektora ds. Zdrowia i Opieki Społecznej w dwóch norweskich miastach.

Barbara Bień

Pracownik naukowy, geriatra, internista i specjalista zdrowia publicznego. Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Przewodnicząca Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia. Konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii dla województwa podlaskiego.

Wiesława Borczyk

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, radca prawny. Założycielka Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego. Ekspert w Zespole ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Członek Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Małopolskiego.

Marzena Breza

Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Doktor nauk ekonomicznych. Odpowiada za koordynację polityki senioralnej w Polsce, w tym za działania na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia.

 

Knut Engedal

Jest emerytowanym profesorem medycyny psychogeriatrycznej w szpitalu uniwersyteckim w Oslo. Był dyrektorem ds. badań w Norweskim Ośrodku Starzenia się i Zdrowia. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują demencję, a zwłaszcza chorobę Alzheimera, i w tym zakresie zainicjował wiele dużych projektów dotyczących diagnostyki demencji, jej leczenia i opieki nad chorymi, a także nimi kierował.

Geir Arild Espnes

Od 2000 r. profesor w Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii (NUNT). Profesor kontraktowy na Australijskim Uniwersytecie Narodowym i Uniwersyteckim Kolegium Sør Trøndelag. Od 2009 r. dyrektor Ośrodka Badawczego Zasobów i Promocji Zdrowia HiST/NUNT. Członek m.in. komisji Samfunnsforskning AS (NUNT), władz samorządowych Oppdal, Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia oraz grupy doradczej Synergy.

 

Wenche Frogn Sellaeg

Jest doktorem medycyny (Uniwersytet w Oslo, 1983 r.) oraz politykiem. Ukończyła studia z zakresu higieny i chorób tropikalnych na Londyńskiej Wyższej Szkole Chorób Tropikalnych. Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych, gastroenterologii i geriatrii. Po przejściu na emeryturę uzyskała stopień magistra sztuki (Uniwersytet w Bergen). W 2013 r. została nominowana przez rząd na stanowisko przewodniczącej Krajowej Rady Seniorów.

 

Vitalija Gaucaite Wittich

Jest szefową działu ds. ludności Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) i jest odpowiedzialna za pracę EKG ONZ w zakresie starzenia się społeczeństw i relacji wielopokoleniowych. Koordynuje działania grupy roboczej EKG ONZ ds. starzenia się społeczeństw. Działa również jako koordynatorka EKG ONZ programu ds. pokoleń i gender.

Tomasz Kostka

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1986. Od 2005 roku profesor nauk medycznych i kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UM. Członek Komisji Geriatrii i Gerontologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej oraz Komisji Biologii Starzenia Polskiej Akademii Nauk. Członek Zespołu do spraw Gerontologii przy Ministrze Zdrowia RP.

Marek Krawczyk

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Profesor w Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademii Medycznej. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminów specjalizacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

 


 

Krystyna Lewkowicz

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, założycielka i prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH (od 2006 roku), założycielka i Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW ( 2008 r.), działającego w formie fundacji, dziś liczącego 127 członków. Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów SGH. Właścicielka firmy consultingowej.

 

Beatrice Lucaroni

Studiowała biologię i nauki przyrodnicze na Uniwersytetach w Genui, Namur i Leuven. Specjalizuje się w anatomii porównawczej i neuroendokrynologii. W 1996 r. dołączyła do Komisji Europejskiej i zaczęła pracę w dziale Nauk Przyrodniczych i Technologii w Dyrekcji ds. Badań Naukowych. Jest koordynatorką projektu Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, w ramach obecnego programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji, Horyzont 2020.

 

Michał Myśliwiec

profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, były dziekan Wydziału Lekarskiego i kierownik Kliniki Nefrologii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodniczący Zespołu ds. Problemów Wieku Podeszłego Komitetu Nauk Klinicznych PAN.

Hanna Nowakowska

Absolwentka lingwistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Kierownik zespołu projektów finansowanych przez Bank Światowy w ramach Health Services Development. Ekspert ds. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć i wiek. Prezes Fundacji na rzecz Kobiet „JA KOBIETA” oraz członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Oddział Mazowsze.

Hilde Olsen

Starsza ekonomistka w Dyrekcji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, OECD. Uzyskała dyplom magistra ekonomii na Uniwersytecie w Oslo. Wcześniej zajmowała stanowiska w Ministerstwie Finansów w Norwegii oraz Norweskim Urzędzie Pracy i Opieki Społecznej.

Kari Østerud

Prawniczka od 1986 r. – dyplom uzyskany na Uniwersytecie w Oslo. Od 2010 r. dyrektorka w Ośrodku Polityki ds. Seniorów (OPS) w Norwegii. Przed objęciem tego stanowiska przez 10 lat pracowała jako starsza wiceprezes w Storebrand Life Insurance. Wcześniej była konsultantką w sektorze publicznym, pracowała również jako prawniczka w sektorze prywatnym.

 

Halina Potocka

Od 2008 roku Wiceprzewodnicząca (dwie kadencje) AGE Platform Europe. Od 2005 roku członek Rady Administracyjnej AGE Platform Europe, od 2005 członek ADEG (grupa ekspertów ds. dyskryminacji ze względu na wiek), od 2011 członek zarządu Older Women’s Network (OWN). W 2005 i 2008 wybrana na współkoordynatora FORUM50+. Od 2003 Wiceprzewodnicząca Fundacji na rzecz Kobiet.

Igor Radziewicz-Winnicki

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. Pracownik Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Autor wielu artykułów i publikacji naukowych wydanych w kraju i zagranicą z dziedziny zdrowia publicznego i pediatrii. W 2012 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

 

Bolesław Samoliński

Specjalista zdrowia publicznego, alergolog, otorynolaryngolog. Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego, Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM. Przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Aktywnego Starzenia się. Ekspert Sejmowej Komisji ds. Polityki Senioralnej. Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS.

Lisa Schönenberg

Studiowała europeistykę i kulturoznawstwo w Niemczech, Polsce i Estonii. Od 2012 r. specjalistka ds. polityki w Europejskiej Sieci Społecznej, gdzie jest odpowiedzialna za politykę opieki i aktywnego starzenia się społeczeństw. Kieruje organizacją europejskich wydarzeń i grupą roboczą dla menedżerów usług dla seniorów w obrębie ESS oraz rozpowszechnia rezultaty tej pracy na krajowym i międzynarodowym poziomie. Przed wstąpieniem do ESS pracowała w sektorach kulturowych i młodzieżowych w Polsce i Niemczech.

Jolanta Skolimowska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym. Specjalistka w dziedzinie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Od 2006 roku Zastępca Dyrektora w Departamencie Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. Kierownik projektu „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”.

 

Claudia Stein

Ukończyła Wydział Medycyny na Uniwersytecie w Essen, w Niemczech. Wykwalifikowana lekarka z zakresu zdrowia i epidemiolożka w Światowej Organizacji Zdrowia, w której pracuje od 1998 r., obecnie na stanowisku Dyrektor Wydziału Informacji, Dowodów, Badań i Innowacji w Europejskim Biurze Regionalnym WHO w Kopenhadze, w Danii.

 

Bjørn Heine Strand

Starszy specjalista w Norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego, w którym pracuje od 1999 r. Jest również badaczem na Uniwersytecie w Oslo oraz w centrum Starzenia się i Zdrowia w Norwegii. Wchodzi w skład norweskiego panelu ekspertów ds. nierówności zdrowotnych kierowanego przez Norweski Dyrektoriat do Spraw Zdrowia. Uzyskał stopień doktora epidemiologii w 2006 r. i szkolił się z zakresu biostatystyki. Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie nierówności zdrowotne i starzenie się społeczeństw.

Paweł Sztwiertnia

Od 2008 roku Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Były wiceminister zdrowia oraz zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów. Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia..

 

Beata Tobiasz-Adamczyk

Socjolog medycyny. Kierownik Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Kierownik Zakładu Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Współautorka nowego narzędzia pomiarowego dotyczącego roli sieci społecznych Courage Social Network Index. Obecnie pełni również funkcję Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum.

 

Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu i European Academy for Medicine of Aging. Lekarz, specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, wiceprezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce.

Mirosław Wysocki

Prof. dr hab.n.med., specjalista w zakresie zdrowia publicznego i chorób wewnętrznych. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH. Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. W latach 1988 - 2000 pracownik (P5 – Health Situation & Trend Assessment) WHO/SEARO w Regionie Azji Południowo - Wschodniej. W pracy naukowej zajmuje sie przede wszystkim epidemiologią przewlekłych chorób niezakaźnych i determinantami sytuacji zdrowotnej ludności i nierówności w zdrowiu.

Tomasz Zdrojewski

Lekarz, internista, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUMed. Konsultant w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie. Od 1994 r. intensywnie zajmuje się epidemiologią kliniczną, prewencją, modelowaniem chorób oraz polityką zdrowotną. Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Powrót
Drukuj
Pdf
ban-1.jpg
for_screen_WHO-emblem-ENG-b.gif
ban-3.jpg
ban-4.jpg
ban-5.jpg